Pravidla Soutěže o Berlingo na celý rok

(dále jen „Pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „Soutěž o Berlingo na celý rok“ (dále jen „soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Soutěž spočívá v tom, že soutěžící v daném termínu vyplní formulář se žádostí o testovací jízdu s vozem Citroën Berlingo a odešle ho elektronicky. Součástí formuláře se žádostí o testovací jízdu je i soutěžní otázka a políčko pro odpověď. Autorizovaný prodejce Citroën se soutěžícímu ozve a domluví s ním datum a čas testovací jízdy. Tip soutěžícího bude odeslán do databáze a v případě, že odpověď soutěžícího bude správná nebo se vejde do deseti nejblíže správných odpovědí, vyzvedne si nový vůz Citroën Berlingo u autorizovaného prodejce k ročnímu vypůjčení zdarma. Pro účast v soutěži je nutné absolvovat testovací jízdu.

Soutěž je dále upravena, jak následuje:

Organizátorem soutěže je:
společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 262 13 664, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu pod sp. zn. C 80269 (dále jen „organizátor“),

spoluorganizátorem soutěže jsou:
autorizovaní prodejci a obchodní zástupci značky Citroën v České republice (dále jen „spoluorganizátor“).

I.
Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v době od 17. října 2018 do 18. listopadu 2018 včetně na území České republiky u vybraných autorizovaných prodejců nebo obchodních zástupců značky Citroën v České republice (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).  

Formulář se žádostí o testovací jízdu lze získat na webové adrese: http://soutez.citroen.cz

II.
Předmět soutěže a Soutěžní otázka

Soutěžící se účastní této soutěže účastí na testovací jízdě a zodpovězením soutěžní otázky v době a místě konání soutěže za dále stanovených podmínek. Soutěžní otázka je součástí formuláře se žádostí o testovací jízdu.

III.
Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžící se účastní soutěže následujícím způsobem:

 1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, která v době konání soutěže je právoplatným držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B (dále jen „soutěžící“).
 2. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době a místě konání soutěže:
  • kompletně, řádně a pravdivě vyplní žádost o testovací jízdu dostupnou na webové adrese http://soutez.citroen.cz (dále jen „žádost“), a v souladu s těmito Pravidly odpoví na soutěžní otázku prostřednictvím webového formuláře a následně
  • vykoná se zástupcem spoluorganizátora testovací jízdu. 
 3. Soutěžící je povinen uvést do žádosti kompletně, řádně a pravdivě následující:
  • své pravé jméno a příjmení;
  • kontaktní údaje na sebe v rozsahu: telefonní číslo, emailová adresa;
  • souhlasit s právní doložkou.
 4. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou za celou dobu konání soutěže. Zjistí‑li organizátor nebo spoluorganizátor, že se soutěžící zúčastnil vícekrát, bude dotyčný soutěžící ze soutěže vyloučen.
 5. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky v řádné době. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 
 6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a bude ze soutěže vyloučena. 

IV.
Určení výherce, výhra v soutěži a předání výhry

 1. Do soutěže je vložena následující výhra: Výpůjčka nového osobního vozu Citroën Berlingo Feel včetně příslušného pojištění na dobu 1 roku od předání výhry. Výhru může vyhrát 10 výherců. Každý výherce může vyhrát maximálně jednu výhru. Vyhlášení soutěže proběhne 26. listopadu 2018 a výherci budou telefonicky kontaktováni do 30. listopadu 2018. 
 2. Výhercem se stane celkem 10 soutěžících, a to ti, kteří na soutěžní otázku prostřednictvím webového formuláře odpoví co nejpřesněji (dále jen „přesný počet“). Neurčí‑li žádný soutěžící přesný počet na výše uvedenou soutěžní otázku, výhercem se stane ten, který se k  přesnému počtu bude blížit nejvíce. Celkem tedy bude 10 výherců s nejbližšími správnými tipy.
 3. Výherce bude kontaktován zástupcem organizátora soutěže na telefonním čísle, které výherce vyplnil do žádosti. V případě, že soutěžící nevyplní telefonní číslo do žádosti čitelně a jasně, organizátor neodpovídá za to, že soutěžící nebude kontaktován a jeho výhra v tomto případě propadne ve prospěch náhradního výherce, který se určí dle čl. IV písm. b) a d) těchto Pravidel. V případě, že soutěžící neodpoví na soutěžní otázku celým číslem, organizátor má právo ho ze soutěže vyloučit.
 4. V případě, že více soutěžících do webového formuláře vyplní správnou odpověď, organizátor soutěže obvolá všechny soutěžící, kteří odpověděli správně, tj. zadali přesný počet/byli k němu nejblíže a položí jim doplňující otázku. V případě, že na ni odpoví správně více soutěžících, organizátor těm, kteří odpověděli správně, zadá jinou doplňující otázku. Tento postup se opakuje, dokud příslušnou doplňující otázku nezodpoví správně pouze jeden soutěžící. Nezodpoví‑li správně doplňující otázku ani jeden ze soutěžících, kterým organizátor volal, zadá organizátor příslušným soutěžícím jinou doplňující otázku.  
 5. K předání výhry může dojít teprve splněním všech podmínek těchto Pravidel.
 6. Je‑li potřeba, náhradní výherce se určí obdobně podle ustanovení čl. IV. písm. b) a d) těchto Pravidel. 
 7. Výhra bude předána osobně zástupcem organizátora, případně spoluorganizátora. Čas a datum předání výhry budou výherci upřesněny v telefonátu organizátora nebo spoluorganizátora informujícím jej o výhře.
 8. Užívání výhry je podmíněno uzavřením smlouvy s poskytovatelem výhry, kterým je spoluorganizátor. Předmětem smlouvy budou podmínky užívání výhry a odpovědnost spoluorganizátora a výherce vztahující se k předmětu výhry. Výherce nesmí užívat výhry, pokud neuzavře smlouvu uvedenou v čl. IV. písm. h) Pravidel se spoluorganizátorem. Organizátor nikterak neodpovídá za případné právní a faktické vady výhry.

V.

Organizátor ani spoluorganizátor soutěže neodpovídají za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži.

VI.

Organizátor ani spoluorganizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním výhry, ani za ztrátu, nedoručení nebo prodlení výhry ani za ztrátu, nedoručení nebo prodlení doručení vyplněné žádosti či informací ve webovém formuláři organizátorovi, resp. spoluorganizátorovi. V případě, že se organizátorovi nebo spoluorganizátorovi nepodaří výherce po 2. opakování kontaktovat, výhra propadá a je stanoven náhradní výherce dle čl. IV. písm. b) a d) těchto Pravidel.

VII.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

VIII.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. 

IX.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

X.

Organizátor ani spoluorganizátor neodpovídají za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce. Organizátor se zavazuje splnit své povinnosti dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění aktuálních předpisů a dle dalších právních předpisů.

XI.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné a bez možnosti odvolání.

XII.
Osobní údaje

Informace ohledně zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže naleznete na webové stránce organizátora www.citroen.cz.

XIII.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a všech na této soutěži s nimi spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá a následně se určí náhradní výherce podle ustanovení čl. IV písm. b) a d) těchto Pravidel.

XIV.

V případě rozporu mezi Pravidly a informativním výtahem z pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, platí text těchto Pravidel. 

XV.

Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.soutez.citroen.cz a u všech autorizovaných prodejců a obchodních zástupců značky Citroën. 

C Automobil Import s.r.o., 2018